Kvalitet och miljö

Westin Akustik AB miljöpolicy:

Westin Akustik AB är ett litet tjänsteföretag, vars produkt är att tillhandahålla skriftliga och muntliga råd samt förslag, utredningar och mätningar inom akustik, buller, vibrationer, audio och välljud. Företaget har en totalt sett låg negativ miljöpåverkan, men inte desto mindre anser vi att vår miljöpolicy är en grund för vår företagsidé.

  • Westin Akustik AB skall som sitt främsta miljömål verka för en god och successivt bättre akustisk miljö för levande människor och varelser.
  • Westin Akustik AB skall i sitt arbete med att söka en optimal akustisk miljö, samtidigt beakta andra miljöfaktorer som mer långsiktigt påverkar den ekologiska balansen , för att i minsta möjliga grad negativt påverka det ekologiska kretsloppet. Företaget skall följa den sk produktvalsprincipen och gällande lagar (Miljöbalken , AFS) samt gällande förordningar
  • Företaget skall successivt öka användning av data/ IT – teknik , för att på detta sätt minimera åtgången av papper, förbrukningsvaror och fysiska transportarbeten.
  • Som teknikkonsult skall vi vara lyhörda för och följa våra beställares miljömål och samtidigt försöka påverka beställare att optimera sina miljöval, inom de kompetensområden som vårt företag kan råda över.
  • Företaget skall vara förändringsbenäget för att successivt ta till sig de kunskaper som samhället producerar inom miljöområdet. Vi skall alltid försöka välja och föreslå produkter och företag som på olika sätt får sk ” Miljömärkning” eller där det tillverkande företaget visar annat aktivt och kvalitativt engagemang för både extern- och intern miljö. (ekologi och arbetsmiljö).
  • Westin Akustik AB använder en svensktillverkad ”miljöbil” i syfte att medverka i processen att minska landets oljeberoende och i mindre grad negativt påverka den sk ”växthuseffekten”.
  • Denna miljöpolicy skall vara grunden för de miljömål som Westin Akustik AB sätter upp.

Hudiksvall 2007-03-19

Westin Akustik AB

VD : Anders Westin

WESTIN AKUSTIK AB kvalitetssystem:
Westin Akustik har ett kvalitetssystem som är anpassat till företagets storlek med en liten organisation och därmed korta beslutsvägar och administrativa system. Kvalitetssystemet följer SS-EN ISO 9001, men är generellt översiktligt.

Westin Akustik Kvalitetssystem (pdf)